Strona Główna - Zespół Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii Print E-mail

Główne kierunki badawcze: fizyka planet, fizyka komet, dynamika Układu Słonecznego

Tematyka badawcza

Atmosfery kometarne: modelowanie linii radiowych dla anizotropowego rozkładu molekuł w komie kometarnej z uwzględnieniem procesów zderzeniowych oraz promienistych. Analiza transferu promieniowania w zakresie optycznym i radiowym.

Jądra kometarne: badanie ewolucji struktury jšder kometarnych oraz zmian aktywności komet w powiązaniu ze zmianami ich orbit i orientacji osi rotacji; planowanie obserwacji w ramach misji ESA/Rosetta; kometarne agregaty pyłowe.

Atmosfery planetarne: analiza transferu promieniowania w zakresie widzialnym i podczerwieni. Symulacje numeryczne transmisji i radiancji atmosfer zawierających gazy, aerozole i pył; wpływ własności optycznych powierzchni planet, modelowanie i analiza laboratoryjnych pomiarów reflektancji i emisyjności.

Geologia planetarna: tektonika i mineralogia powierzchni Marsa; analogi marsjańskie; geologia Merkurego

Fizyka powierzchni ciał Układu Słonecznego: termodynamika i mechanika ośrodków porowatych i ziarnistych ze szczególnym uwzględnieniem metod wyznaczania stałych materiałowych prace teoretyczne i eksperymentalne; badania z zakresu nauk technicznych związane z eksperymentami kosmicznymi.

Dynamika małych ciał Układu Słonecznego: badanie wpływu efektów niegrawitacyjnych na dynamikę komet z uwzględnieniem zmian orientacji osi rotacji, niejednorodnej aktywności powierzchniowej, zmian tempa produkcji gazu; przewidywanie zderzeń małych ciał Układu Słonecznego z planetami (Potentially Hazardous Asteroids); modelowanie dynamiki naturalnych quasi-satelitów Ziemi; modelowanie pływowych rozpadów obiektów protokometarnych.

Dysk Rozproszony i Obłok Oorta: wyznaczanie maksimum Oorta na podstawie badań rzeczywistych komet bliskoparabolicznych, modelowanie Obłoku Oorta, Symulacje Monte Carlo pojawiania się komet z Obłoku Oorta we wnętrzu Układu Słonecznego i ich ewolucja orbitalna pod wpływem perturbacji planetarnych; symulacje ewolucji Dysku Rozproszonego i jego związków z Obłokiem Oorta.

Last Updated on Friday, 03 August 2012 15:46
 
Start Tematyka badawcza
We have 18 guests online
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL