Aktualności

9 kwietnia 2018 dr Tomasz Mrozek, naukowiec Centrum Badań Kosmicznych PAN (Zakładu Fizyki Słońca we Wrocławiu) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Astronomiczny) jako pierwszy na świecie dostrzegł na powierzchni Słońca obszar aktywności, którego pojawianie się oznacza początek nowego, 25. cyklu słonecznego.

Więcej …
GMES Drukuj Email

Strona Grupy GMES w CBK

Akronim GMES pochodzi od angielskich słów Global Monitoring for Environment and Security, oznaczających Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa.

Jest to inicjatywa, podjęta w końcu lat 90. przez Unię Europejską, która realizowana jest we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Inicjatywa ta ma na celu opracowanie metod monitorowania stanu środowiska z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego. Dane zgromadzone za pomocą satelitów oraz pomiarów naziemnych będą przetwarzane w celu świadczenia usług informacyjnych pozwalających na skuteczniejsze zarządzanie środowiskiem oraz poprawę bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Dzięki tej inicjatywie przewiduje się, że możliwe będzie szybsze i sprawniejsze reagowanie w przypadku katastrof naturalnych, efektywniejsze korzystanie z zasobów naturalnych, lepszy monitoring jakości i czystości wód, powietrza itd.

GMES składa się z trzech komponentów:

1. kosmicznego – infrastruktura kosmiczna pozwalająca na pozyskanie danych z pułapu satelitarnego

2. naziemnego – infrastruktura pomiarów naziemnych (urządzenia, instrumenty)

3. usługowego – infrastruktura dostarczania danych (ustanowiona zgodnie z dyrektywą INSPIRE)

W 2008 roku uruchomiono usługi fazy przedeksploatacyjnej, kładąc podstawy pod przyszłe usługi w następujących obszarach:

- usługi dotyczące obszarów morskich

- usługi dotyczące obszarów badań atmosfery

- usługi dotyczące obszarów lądowych

- usługi dotyczące obszarów sytuacji kryzysowych

- usługi dotyczące bezpieczeństwa.

GMES umożliwi wykorzystanie synergii z systemami nawigacji satelitarnej GALILEO i EGNOS w celu dostarczenia użytkownikom zintegrowanych informacji. Usługi GMES mają być w pełni otwarte i dostępne, w takim stopniu, w jakim nie jest to sprzeczne z interesami UE i państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa. Głównym użytkownikiem usług proponowanych przez GMES mają być władze publiczne. Wszystko to ma prowadzić do wzrostu gospodarczego krajów UE.

GMES jest również europejskim wkładem w stworzenie Globalnego Systemu Obserwacji Ziemi (GEOSS), którego realizacja koordynowana jest przez międzynarodową Grupę ds. Obserwacji Ziemi (GEO). 

Informacje o programie GMES:

http://ec.europa.eu/gmes/index_en.htm

http://www.gmes.info/

Ważne dokumenty:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0223:FIN:PL:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0748:FIN:PL:PDF

Opisy projektów:

LIMES (Land and Sea Monitoring for Environment and Security), projekt Komisji Europejskiej, to jak dotąd największe unijne przedsięwzięcie związane z wykorzystaniem teledetekcji satelitarnej dla potrzeb szeroko rozumianego bezpieczeństwa europejskiego. Celem projektu jest analiza możliwości wykorzystania w tej dziedzinie systemów satelitarnych obserwujących Ziemię, a następnie opracowanie ekspertyz dla programu GMES (Global Monitoring for Environment and Security - Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa), powołanego w 2002 roku przez Komisję Europejską oraz Europejską Agencję Kosmiczną.
Główne obszary zainteresowań projektu to:
-nadzór morski
-nadzór infrastruktury lądowej
-nadzór pomocy humanitarnej.

Strona projektu: http://www.fp6-limes.eu/

Geoland-2 został zgłoszony w pierwszym konkursie 7 Programu Ramowego UE w obszarze tematycznym "Przestrzeń kosmiczna" w kategorii GMES. Jest to duży projekt typu "Współdziałanie" (Cooperation), odpowiadający na zapotrzebowanie dotyczące stworzenia serwisu szybkiej ścieżki (Fast Track Service – FTS) dla monitorowania obszarów lądowych (Land Monitoring Core Service - LMCS). Projekt jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć: projektu "geoland" 6-tego PR i elementu serwisowego "SAGE" Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Centrum Badań Kosmicznych koordynuje jeden z trzech podstawowych serwisów tematycznych SATChMo. SATChMo jest to składowa sezonowo-roczna, która dostarczy informacji średnio-rozdzielczej o rocznych zmianach pokrycia terenu w Europie i Afryce i sezonowym cyklu rozwoju wegetacji w Europie oraz informacji wysokorozdzielczej statystycznej (Area Frame Sampling – AFS) o zmianach pokrycia terenu, prognozach plonów i wykorzystaniu użytków rolnych w Europie i Afryce.

Strona projektu: http://www.gmes-geoland.info/

G-MOSAIC - GMES services for Management of Operations, Situation Awareness and Intelligence for regional Crises. Projekt współfinansowany przez UE, oferujący przygotowanie serwisów informacyjnych w obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego Unii. Zadaniem projektu jest monitorowanie wydarzeń, które mogą prowadzić do kryzysów regionalnych lub międzynarodowych; monitorowanie infrastruktury krytycznej, głównych dróg, granic i szlaków migracyjnych, szlaków nielegalnego przemytu, w tym broni nuklearnej, które mogą wpłynąć na stan bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

Strona projektu: http://gmes-gmosaic.eu/index.php?id=2

GEONetCab - GEO Network for Capacity Building - Głównym zadaniem projektu jest stworzenie warunków dla udoskonalenia i zwiększenia działań ku budowie potencjału w obszarze GEO – obserwacji Ziemi, ze szczególnym naciskiem na monitorowanie środowiska w krajach rozwijających się, nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak również w państwach sąsiadujących z Unią Europejską. Zadaniem GEONetCab jest polepszenie efektywność i wydajność budowania potencjału GEO dla korzyści społecznych. Powodem do stworzenia tego projektu jest rozwijający się rynek obserwacji Ziemi oraz w dalszym ciągu mała świadomość możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych.

Strona projektu: w przygotowaniu

PROJEKTY GMES ZAKOŃCZONE

ASTRO+ - więcej

GMES-POLAND

Cele projektu GMES-Polska:

- rozpowszechnianie na forum międzynarodowym informacji o  polskim potencjale GMES

- promowanie i wspieranie wykorzystywania satelitarnych technik obserwacji Ziemi

- zbieranie opinii na temat użyteczności tego rodzaju narzędzi i optymalnych sposobów ich praktycznego wykorzystania  w administracji

- przegląd możliwych sposobów finansowania wdrożeń tego rodzaju narzędzi (fundusze strukturalne UE, Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013, mechanizmy MNiI)

- zainicjowanie współpracy Centrum Informacyjnego GMES z zainteresowanymi realizacją tego rodzaju projektów instytucjami

- stworzenie punktu kontaktowego między samorządami, korzystającymi z serwisu GMES, a wykonawcami

W ramach działalności Centrum Informacyjnego GMES-Polska przygotowano serię plakatów promocyjnych, przedstawiających korzyści płynące ze stosowania technik satelitarnych.

PEARL - więcej

TANGO - więcej

PROJEKTY PECS

UrbanSAT - Celem projektu jest zastosowanie i upowszechnienie Systemu Monitoringu Satelitarnego przestrzeni miejskiej „UrbanSat” poprzez opracowanie standardów działań w tym zakresie, opracowanie aplikacji zarządzającej systemem oraz wdrożenie  Serwisu (Web Map Services - WMS, Web Features Services - WFS) opartego na standardach Open Geospatial Consortium (OGC) zgodnego z wytycznymi dyrektywy INSPIRE.

Poprawiony: poniedziałek, 17 maja 2010 13:23
 
Start GMES
Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL