Aktualności

23 stycznia 2019 roku została powołana do życia Szkoła Doktorska GeoPlanet. W jej skład wchodzi siedem instytutów Polskiej Akademii Nauki, w tym Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN).

Więcej …
Proogram kształcenia Drukuj Email
czwartek, 27 czerwca 2019 13:05

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej GeoPlanet

1. W ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej GeoPlanet doktorant zobowiązany jest do:

1.1. Realizacji indywidualnego planu badawczego uzgodnionego wspólnie z promotorem;

1.2. Uzyskania co najmniej 35 punktów ECTS uczestnicząc w wykładach, warsztatach,ćwiczeniach i praktykach organizowanych przez szkołę doktorską oraz, za zgodą promotora,poza szkołą, realizując badania naukowe a także prowadząc działalność dydaktyczną ipopularyzatorską.

2. Doktorant jest zobowiązany do zaliczenia co najmniej jednego przedmiotu z blokuprzedmiotów ogólnych wymienionych w punkcie 2.1., oraz co najmniej jednego przedmiotu zbloku “GeoPlanet” opisanego w punkcie 2.2., z wyłączeniem przedmiotu realizowanego wInstytucie, w którym doktorant jest afiliowany.

2.1. Przedmioty interdyscyplinarne, ogólne:- „ABC naukowca: Jak skutecznie aplikować o finansowanie projektów badawczychoraz prezentować i publikować wyniki badań naukowych” – 4 pkt. ECTS,- „Zaawansowane metody statystyczne w badaniach naukowych” – 3 pkt. ECTS,- „Filozofia nauki” – 2 pkt. ECTS.

2.2. Przedmioty interdyscyplinarne “GeoPlanet”. Każdy z Instytutów tworzących szkołędoktorską będzie oferował co najmniej jeden wykład w wymiarze 3 pkt. ECTS, o charakterzeprzeglądowym, prezentujący wyniki badań w dyscyplinie reprezentowanej w Instytucie.

2.3. Wykłady wymienione w punktach 2.1. oraz 2.2. organizowane są przez szkołę doktorską itworzące ją Instytuty nie rzadziej niż raz na dwa lata każdy. Katalog przedmiotów ogólnych zpunktu 2.1. jest otwarty. Lista wykładów realizowanych w danym roku akademickim wraz zsyllabusem będzie udostępniana na stronie internetowej szkoły na co najmniej miesiąc przedrozpoczęciem roku akademickiego. Szkoła doktorska zapewni studentom możliwość udziałuw zajęciach poprzez łącza wideo-konferencyjne.

3. Doktorant jest zobowiązany do uzyskania co najmniej 17 punktów ECTS w ramach blokuzajęć fakultatywnych dobieranych indywidualnie i odpowiednio do tematyki i zakresu pracydoktorskiej w porozumieniu z promotorem. Możliwe zajęcia fakultatywne oraz inne formyaktywności doktoranta, za które przyznawane są punkty ECTS, to:

3.1. Wykłady monograficzne, ćwiczenia oraz praktyki specjalizacyjne (min. 10 punktówECTS w toku studiów) – wybierane z oferty Instytutów tworzących szkołę doktorskąlub, za zgodą promotora, z oferty innych jednostek w kraju i za granicą (w tym, zazgodą koordynatora, e-wykłady). Zaliczenie wykładu lub ćwiczeń prowadzonych pozaszkołą doktorską jest dokonywane przez koordynatora.

3.2. Indywidualne zajęcia specjalizacyjne (maks. 2 pkt. ECTS rocznie, maks. 8 pkt. ECTS wtoku studiów) – prowadzone przez promotora lub wskazanych przez niego specjalistóww postaci indywidualnego szkolenia, mające na celu zapoznanie doktoranta z metodykąprac badawczych, które mają być wykorzystane w badaniach doktorskich.

3.3. Przygotowanie manuskryptu artykułu – opublikowanego w czasopiśmie indeksowanymw bazie Journal Citation Reports, którego student jest głównym autorem (koordynatormoże poprosić oudokumentowanie wkładu doktoranta oświadczeniami współautorów;3 pkt. ECTS/artykuł).

3.4. Uzyskanie grantu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych agencjifinansujących badania naukowe (2 pkt. ECTS).

3.5. Zgłoszenie patentowe związane z prowadzonymi badaniami naukowymi (2 pkt. ECTS).

3.6. Wygłoszenie referatu lub zaprezentowanie posteru na konferencji międzynarodowej(min. 1 pkt ECTS; 1 pkt ECTS/referat, 0,5 pkt. ECTS/poster; najwyżej 5 pkt. ECTS wtoku studiów) lub wygłoszenie referatu na konferencji krajowej (0.25 pkt. ECTS,maksymalnie 0,5 pkt. ECTS w toku studiów).

3.7. Działalność dydaktyczna (maks. 4 pkt. ECTS w toku studiów) może być wykonanaprzez doktoranta w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych (wymiar punktów ECTSustalany przez koordynatora).

3.8. Przygotowanie i wygłoszenie seminarium doktoranckiego (obowiązkowo raz w roku,0.5 ECTS) lub innego seminarium prezentującego wyniki badań w instytucie w krajulub za granicą (0.5 pkt ECTS; maksymalnie 2 pkt. ECTS w toku studiów).

3.9. Uczestnictwo w szkole naukowej, warsztatach i szkoleniach specjalistycznych w krajulub za granicą (1 pkt ECTS za każdy tydzień, maksymalnie 6 ECTS w całym tokustudiów).

3.10. Działalność popularnonaukowa (min. 1, maks. 4 pkt. ECTS w toku studiów) – wykonywana przez udział w organizacji i przeprowadzeniu imprezpopularnonaukowych (np. w ramach pikników i festiwali nauki, Nocy Muzeów itp.; 0.5pkt. ECTS za każde 10 godzin), przygotowanie i wygłoszenie wykładu lub pokazupopularnonaukowego (1 pkt ECTS) lub przygotowanie i opublikowanie artykułupopularnonaukowego (1 pkt ECTS).

4. Szczegółowa lista wykładów monograficznych, warsztatów, ćwiczeń, praktyk i innychzajęć organizowanych w Instytutach tworzących szkołę doktorską w danym rokuakademickim, w szczególności zajęć wymienionych w punkcie 3.1., wraz z odpowiadającymim wymiarem punktów ECTS, udostępniana jest na stronie internetowej szkoły na conajmniej miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego.

5. Realizację programu kształcenia doktorant dokumentuje w Karcie Przebiegu Kształcenia,której wzór stanowi załącznik do niniejszego programu.

Poprawiony: piątek, 28 czerwca 2019 12:32
 
Start Program kształcenia
Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL