Current Projects
Print E-mail

Characteristics of the project

Title of the project Implementation period
W okresie 1.10.2018 - 30.09.2021 w Centrum Badań Kosmicznych PAN realizowany jest projekt pt. „Future control and data handling unit for platforms and payloads for microsatellites” w Programie TEAM TECH Fundacji na rzeczNauki Polskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020 (PO IR).  Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie nowego rodzaju komputera pokładowego dla misji (mikro)satelitarnych, łączącego cechy przetwarzania danych ładunku użytecznego oraz awioniki w oparciu o połączenie zalet mikroprocesora w architekturze ARM oraz re-konfigurowalnego układu FPGA. Future control and data handling unit for platforms and payloads for microsatellites 2018-2021
For more than a decade, methane has been detected in the atmosphere of Mars by various instruments and groups. The ESA and IKI ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), launched in March 2016, will investigate the presence of methane and other trace gas sources in the Martian atmosphere starting from May 2018. Methane does not stay longer than days or months in the Martian atmosphere, which implies that if methane is detected, its source must be active. It can be either biological (methanogenic archaea) or geological (serpentinisation of olivine in the Martian crust, hydrothermal activity, outgassing from clathrates or minerals). On Earth, both types are frequently associated. The EXOMHYDR project focuses on the potential geologic sources, especially in volcanic regions and some fractured regions above which some strong emissions have been detected in the past. Current emissions will be identified using the NOMAD and ACS spectrometers of TGO, which will probe the atmosphere in a wide range of wavelengths, and will be correlated with possible sources identified using the colour and stereo CaSSIS camera of TGO and other instruments from previous missions (HiRISE, CRISM, HRSC, MOLA, SHARAD etc.). Ancient sources may be identified as well by interpreting the data from CaSSIS and earlier instruments. In addition to a better understanding of the structure of the Martian crust, we expect that this work will also contribute to the debate as to the current existence of microscopic life on Mars preserved from the lethal atmospheric ultraviolet radiations, and to the possibility of much more ancient biological activity. Hydrothermal sites are also sites where mineral/metal resources concentrate on Earth, shedding light into interesting sites for future space mining activities.
The project will be carried out within the framework of European Space Agency's Guest Investigator Programme, and  funded by the Operational Programme Smart Growth 2014-2020 of the European Union through the TEAM programme of the Foundation for Polish Science. It will be carried out in constant interaction with the TGO science teams, espeically from ACS, CaSSIS and NOMAD.
EXOMHYDR: Magmatic plumbing systems and tectonic control of hydrothermal activity on Mars revealed by ExoMars/TGO: constraints
for life and resources

Projekt badawczy własny (2)

2017-2021
This NCN/OPUS project aims at constraining the evolution of the Valles Marineris giant trough network on Mars by using data from the orbital datasets including HiRISE, CTX, CRISM, HRSC, and MOLA. It especially insists on the role of magmatism, tectonics, and glacial erosion. V-MACS: Nowy obraz gigantycznego marsjańskiego systemu kanionów
Projekt badawczy własny (1)
2016-2019
Celem naukowym projektu jest zbadanie zachmurzenia ogólnego nad Polską, po raz pierwszy w historii z wykorzystaniem teledetekcyjnych danych satelitarnych. Informacja o zachmurzeniu będzie wykorzystana do modelowania strumieni promieniowania w atmosferze (drugorzędny cel projektu).

Satelitarna ocena zachmurzenia nad Polską wraz z szacunkiem atmosferycznych strumieni promieniowania.
SCCARF: Satellite Cloud Climatology over Poland with Atmospheric Radiation Fluxes Estimation.

(projekt badawczy własny –TT/128/12)
2011-2014
The project aims to explore the special effects of the LHB that arise due to the cometary nature of the impactors.

Wielkie bombardowanie w Układzie Słonecznym: kratery uderzeniowe, problem dostarczania substancji lotnych.
Late Heavy Bombardment: Cratering and Volatile Delivery.

(projekt badawczy własny – TT/117/11)
2011-2014

Zbadanie zaburzeń pola elektrycznego oraz parametrów plazmy w jonosferze nad obszarami trzęsień Ziemi od czerwca 2004(tzn. od momentu wyniesienia mikrosatelity  DEMETER)  do wyłączenia francuskiego mikrosatelity DEMETER w grudniu 2010. Analiza danych. W projekcie analizowane będą dane zebrane w czasie modu pracy burst przez czujnik pola elektromagnetycznego ICE, który znajdował się na pokładzie DEMETER. Wyniki badan będą mogły posłużyć, w połączeniu z innymi metodami, w prognozowaniu trzęsień Ziemi.

Analiza zmian pola elektrycznego o częstotliwościach z zakresu ELF nad obszarami silnych trzęsień Ziemi.
Analysis of changes in the electric field in the ELF range over seismic active regions.

(projekt badawczy promotorski – TT/116/11)
2011-2014
Analiza widm rentgenowskich uzyskanych za pomocą polskiego spektrometru RESIK, w szczególności z okresu silnej aktywności Słońca w 2002 roku.

Badanie warunków fizycznych w strukturach korony słonecznej na podstawie analizy ich promieniowania rentgenowskiego.
Examination of the physical conditions in the structures of the solar corona on the basis of their X-ray radiation.

(projekt badawczy własny – TT/113/11)
2011-2014
Opracowanie lokalnych charakterystyk jonosferycznych, stanów burzowych i zaburzeń. Udoskonalenie systemu pomiarów jonosferycznych na Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie.

Określenie i zbadanie nowych charakterystyk modelowania stanu pogody jonosferycznej i ich eksperymentalne testy i aplikacje.
Elaboration of new characteristics for space weather modelling – tests and applications.

(projekt badawczy własny – TT/111/11)
2011-2014
 

Analiza możliwości testowania robotów kosmicznych na modelu autonomicznego helikoptera.
Small Helikopter as a test-bed solution for satellite robots.

(projekt badawczy własny – TT/96/09)
2009-2012
Zbadanie elektrodynamicznych związków górnej atmosfery - mezosfery z jonosferą i magnetosferą, w tym obserwacje TLE (Transient Luminous Effect) w szerokim zakresie widma elektromagnetycznego. Eksperyment realizowany jest w ramach dużego konsorcjum międzynarodowego w którym kluczową rolę pełni francuska agencja kosmiczna (CNES).

Badanie elektrodynamicznych związków górnej atmosfery z jonosferą i magnetosferą - projekt TARANIS. Etap 1: budowa aparatur i opracowanie strategii eksperymentu.
TARANIS Project - strategy of experiment and development of instruments.

(projekt badawczy własny – TT/95/08)
2008-2012
Wykorzystanie unikatowego źródła statycznego pola grawitacyjnego z Misji GOCE do udoładnienia i kalibracji zmian masy uzyskanych z misji GRACE i z modeli ziemskich ośrodków ciekłych. Rozkłady te posłużą do wyznaczenia regionalnych i globalnych, grawimetrycznych funkcji z podobnymi funkcjami obliczonymi na podstawie geofizycznych modeli ośrodków ciekłych i geodezyjnych obserwacji ruchu bieguna.

Wyznaczenie i analiza funkcji pobudzenia ruchu bieguna na podstawie obserwacji grawimetrycznych misji satelitarnych GRACE oraz dostępnych modeli hydrosfery lądowej kalibrowanych przez obserwacje satelitarne misji GOCE.
Determination and analyses of polar motion excitation function based on gravimetric observations from the GRACE satellite mission and land hydrosphere models calibrated by gravimetric observations from the GOCE satellite mission.

(projekt badawczy własny – TT/94/11)
2011-2013
Wyznaczenie pozycji i prędkości wszystkich stacji laserowych, które prowadziły obserwacje satelitów LAGEOS od roku 1938 do chwili obecnej.Ocena zmian jakości obserwacji laserowych w ciągu trzydziestoletniego okresu i określenie przyczyn tych zmian.

Wyznaczanie i analiza pozycji i prędkości wszystkich stacji laserowych z 30 lat obserwacji satelitów LAGEOS (1983-2013).
Determination and analysis of the positions and velocities of the all SLR stations from 30 years of the LAGEOS satellites observations (1983-2013).

(projekt badawczy własny – TT/93/10)
2010-2013
Badanie ruchów własnych górotworu, na którym posadowiona jest stacja geodynamiczna w Książu względem stacji referencyjnych znajdujących się poza badanymi strukturami geologicznymi.  Badania porównawcze deformacji pływowych mierzonych w laboratorium na lokalnej bazie ekstensometrem interferencyjnym z rozdzielczością względna 10-10 z deformacjami mierzonymi techniką GPS na bazach o długości setek kilometrów.

Badania ruchów własnych Laboratorium Geodynamicznego w Książu przy pomocy techniki GPS w celu zastosowania we wspólnej interpretacji z rejestrowanymi sygnałami geodynamicznymi.
Research of station movements of Geodynamic Laboratory in Książ using GPS technique for employment in common interpretation with registered geodynamic signals.

(projekt badawczy własny – TT/92/10)
2010-2013
 

Wyznaczenie parametrów sprężystości Ziemi na podstawie laserowych obserwacji satelitarnych (SLR).

(projekt badawczy własny – TT/91/09)
2009-2013
 

Sub-nanosekundowe porównania skal czasu za pomocą satelitarnych pomiarów laserowych.

(projekt badawczy własny – TT/90/09)
2009-2012
Budowa i uruchomienie ekstensometru interferencyjnego w Laboratorium Geodynamicznym.

Prowadzenie badań geodezyjnych i geodynamicznych z wykorzystaniem infrastruktury badawczej Laboratorium Geodynamicznego CBK w Książu. Budowa i uruchomienie ekstensometru interferencyjnego w Laboratorium Geodynamicznym.
Geodetic and geophysical research with application of measure infrastructure of Geodynamic Laboratory of SRC in Ksiaz. Construction and installation of interferometric extensometer in Geodynamic Laboratory.

(projekt badawczy własny – TT/89/09)
2009-2012
 

Szkieletowe modele informacyjne głównych segmentów teoretycznych, metodycznych i obserwacyjnych Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego GGOS.

(projekt badawczy własny – TT/87/09)
2009-2012
Celem jest przeprowadzenie redukcji i wstępnej interpretacji unikalnych danych uzyskanych za pomocą polskiego spektrofotometru rentgenowskiego SphinX z pokładu satelity Koronas-Photon. Analiza będzie prowadzona w powiązaniu z innymi obsereacjami. Stworzenie odpowiednich baz danych dostęnych przez internet. Prezentowanie wyników na konferencjach i w publikacjach.

Badanie stanu plazmy korony słonecznej na podstawie analizy danych polskiego spektrometru SphinX i innych projektów kosmicznych.
Investigation of solar coronal plasmas using Polish SphinX X-ray spectrophotometer observations and the other data.

(projekt badawczy własny – TT/85/09)
2009-2012
This project belongs to the European space mission Bepi Colombo devoted to complex studz of the Mercurz planet. The specific task consists on the error analzsis of one of the instruments + ISA, the critical sensor of non gravitational accelerations in the motion of the probe. Additional studies are conducted addressing the inertial technique and reference frame problems.

Kalibracja i modelowanie błędów przyrządu Italian Spraing Accelerometer w ramach misji kosmicznej BepiColombo dla badania pola grawitacyjnego Merkurego.
Calibration and modeling of errors of the Italian Spring Accelerometer for the Bepi Colombo mission and for the study of the gravity field of Mercury.

(projekt badawczy własny – TT/83/08)
2008-2012
Analiza nieliniowych procesów w plazmie kosmicznej przy użyciu metod wyprowadzonych na gruncie szeroko pojętej fizyki zjawisk nieliniowych.

Analiza zjawisk nieliniowych w środowisku kosmicznym.
Analysis of Nonlinear Phenomena in the Space Environment.

(projekt badawczy własny – TT/81/11)
2011-2014
Projekt, konstrukcja i testy laboratoryjnego modelu  ultralekkiego manipulatora planetarnego do obsługi urządzeń eksplorujących i badawczych.

Ultralekki manipulator planetarny do obsługi urządzeń eksplorujących i badawczych.
Ultralight planetary manipulator for servicing scientific and exploration devices.

(projekt badawczy własny – TT/79/09)
2009-2012
Interpretacja pierwszych wyników                z Interstellar Boundary Explorer.

Co widzi IBEX - próba interpretacji pierwszych wyników z Interstellar Boundary Explorer.
What does IBEX see + attempt to interpret first observations from Interstellar Boundary Explorer.

(projekt badawczy własny – TT/78/10)
2010-2013
Ocena możliwości zastosowania zaawansowanego formalizmu multifraktalnego do analizy zobrazowań satelitarnych.

Multifraktalna analiza zobrazowań satelitarnych.
Multifractal analysis of satellite images.

(projekt badawczy własny – TT/77/11)
2011-2014
 

Porównanie skal czasu przy pomocy pomiaru fazy sygnałów GNS z sub-nanosekundową precyzją .
Time scale comparison with the use of GNSS phase signals with sub-nanosecond precision.

(projekt badawczy własny – TT/76/11)
2011-2013
Udział w budowie międzynarodowego obserwatorium promieniowania gamma Cherenkov Telescope Array (CTA).

Realizacja fazy przygotowawczej projektu "Cherenkov Telescope Array"przez  Polskie Konsorcjum CTA.
Realization of the preparatory phase of the “Cherenkov Telescope Array” project by the Polish CTA Consortium.

(projekt międzynarodowy niewspółfinansowany – TT/120/12)

projekt realizowany w okresie 06.12.2011   05.12.2014,

CBK od 02.04.2012
Przygotowanie i uściślenie założeń naukowych i sposobów prowadzenia obserwacji za pomocą rentgenowskiego teleskopu obrazującego STIX, realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum w ramach misji międzyplanetarnej Solar Orbiter Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA.

Retgenowski spektrometr obrazujący STIX: zdefiniowanie szczegółowych celów naukowych i sposobu prowadzenia obserwacji na podstawie modelowania matematycznego przyrządu oraz jego systemu testującego.
X-ray imaging flare spectrometer STIX: definitione of detailed science operation modes based on results of numerical modeling of its expected response and its dedicated test unit.

(projekt międzynarodowy niewspółfinansowany -TT/114/11)
2011-2014
Opracowanie założeń naukowych i konstrukcji (faza B) nowego spektrografu Bragga na misję międzyplanetarną Interhelioprobe (IHPM).

ChemiX: opracowanie założeń naukowych i konstrukcji (faza B) nowego spektrografu Bragga na misję międzyplanetarną Interhelioprobe (IHPM) Chemix .

(projekt międzynarodowy niewspółfinansowany -TT/112/11)
2011-2014
Przeprowadzenie badań fizycznych i geologicznych Fobosa z wykorzystaniem instrumentu CHOMIK. CHOMIK będzie pracował na powierzchni Fobosa realizując zadania: pobranie próbki materiału; przeprowadzenie badań termicznych i mechanicznych; współpraca z pozostałymi manipulatorami lądownika.

Instrument CHOMIK misji Phobos  Sample Return - badania naukowe                      i eksploracyjne.
CHOMK Instrument for the Phobos sample return mission – scientific and exploratory research.

(projekt międzynarodowy niewspółfinansowany -TT/97/10)
2010-2015
 

Naukowy i techniczny udział Polski w misji kosmicznej IBEX.
Scientific and engineering participation of Poland in the NASA IBEX mission.

(projekt  międzynarodowy niewspółfinansowany)
2009-1012
 

Monitorowanie i analiza oddziaływań cząstek wysokiej energii z plazmą wokółziemską: I etap budowy analizatora falowego wysokich częstości RFA oraz opracowanie programu badawczego w ramach programu satelitarnego RELEC.
Monitoring and analysis of interaction of high energy particles with the near-Earth plasma: First stage of design and construction of high-frequency radio wave analyzer RFA and building its scientific program in the frame of RELEC satellite mission.

(projekt międzynarodowy niewspółfinansowany)
2009-2012
 

Misja Herschel/HIFI - badanie wody w atmosferach planet i komet.
HIFI/Herschel mission – studies of water in the atmospheres of planets and comets.

(projekt międzynarodowy niewspółfinansowany)
2008-2013
Zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie specjalistycznych hybrydowych łożysk tocznych mogących pracować przez dłuższy czas  bez smaru w warunkach kosmiczych. Stworzenie szansy na uruchomienie produkcji w dziedzinie wysokich technologii.

Specjalistyczne hybrydowe łożyska toczne do zastosowania w przemyśle kosmicznym –ROLOKOS
Specialized hybrid rolling bearings for use in the space

(projekt w ramach programu badań stosowanych – TT/129/12)
2012-2015
Rozwinięcie w sensie technologicznym i badawczym projektu "Opracowanie obrazująco-spektralnych systemów przeznaczonych do zdalnej obserwacji obiektów". Wdrożenie powstałej konstrukcji do produkcji.

Spektralno-obrazujący system do zdalnych pomiarów z wykorzystaniem statku powietrznego.
Spectro-imaging system for remote sensing measurements from aircraft.

(projekt w ramach programu badań stosowanych - TT/125/12)
2012-2014
W ramach projektu powstanie model laboratoryjny  manipulatora oraz stanowisko  do testowania, symulujące  warunki mikrograwitacji.

Opracowanie i budowa prototypu manipulatora satelitarnego jako kluczowego elementu orbitalnych systemów serwisujących –LIDER.
Design and construction of the satellite manipulator prototype as a key element of on-orbit servicing systems.

(TT/102/11)
2012-2013
Analiza i modelowanie procesów propagacji i rozpraszania sygnałów elektromagnetycznych w o środkach niejednorodnych (jonosfera). Umożliwi ona interpretację wyników pomiarowych otrzymywanych z misji kosmicznych.

Modelowanie propagacji i rozpraszania sygnałów elektromagnetycznych w przestrzeni okołoziemskiej metodami analizy nieliniowej, fraktalnej i frakcjalnej.
Modeling of propagation and scattering of electromagnetic signals in space around Earth using nonlinear analysis methods,  fractal and fractional  (Non-Gaussian).

(projekt badawczy własny – TT/88/11)
2011-2014
 

Opracowanie inteligentnej, wysokoczułej, niskoszumnej kamery CCD z wewnętrzną analizą sygnału do obserwacji naukowych oraz monitoringu.
Development of inteligent, high sensitive, low noise CCD camera with on-board signal analysis for scientific observations and monitoring.

(projekt rozwojowy - TT/73/11)
2011-2012
 

Wielozadaniowa, Re-programowalna platforma cyfrowa przeznaczona do szybkiego przetwarzania sygnałów w aparaturze lotniczej i satelitarnej.
Multipurpose, re-programmable satellite/airborne system for fast data processing.

(projekt rozwojowy – TT/45/09)
2009-2012
 

Geoland2 – w kierunku operacyjnego serwisu monitorowania obszarów lądowych w ramach programu GMES.
Towards an operational GMES Land Monitoring Core Service.

(projekt międzynarodowy współfinansowany)
2009-2012
 

Budowanie potencjału w obszarze GEO.
GEONetCab – GEO Network for CApacity Building.

(projekt międzynarodowy współfinansowany)
2010-2012
Wykonanie prototypu "sfery reakcyjnej"  w postaci lewitującej w polu magnetycznym kuli, którą można wprawiać w ruch obrotowy w dowolnym kierunku.

Europejski Projekt Lewitującej Magnetycznie Sfery Reakcyjnej dla Systemów Kontroli Orientacji – ELSA.
European Levitated Spherical Actuator ELSA.

(projekt międzynarodowy współfinansowany-TT/131/12)
2012-2014
 

Tworzenie baz danych procesów dla celów eksploracji jonosfery; POP-DAT.

(projekt międzynarodowy współfinansowany - TT/124/11)
2011-2013
Kompleksowe badanie środowiska kosmicznego, mające doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa eksploracji kosmosu. Analiza dostępnych danych obserwacyjnych i obecnego stanu wiedzy  w celu utworzenia nowych baz danych. Analiza i interpretacja obserwacji Słońca, którego aktywność jest głównym czynnikiem kształtującym stan środowiska kosmicznego.

Badania z udziałem ludzi i automatów w środowisku kosmicznym –eHEROES.
Environment for Human Exploration and Robotic Experimentation in Space.

(projekt międzynarodowy współfinansowany – TT/121/12)
2012-2015
Wykorzystanie zdjęć satelitarnych do określenia obszarów, na których uprawa roślin bio paliwowych będzie z jednej strony opłacalna ekonomicznie, z drugiej bezpieczna pod względem wymogów środowiskowych oraz dyrektyw UE.

Opracowanie metody wykorzystania satelitarnych obserwacji Ziemi w optymalnym z punktu widzenia środowiska, rozmieszczeniu źródeł energii odnawialnej na przykładzie upraw roślin biopaliwowych.
Implementation of remote sensing data and models In optimizing the localization of renewable energy sources on the example of biofuel crops with respect to ecological constraints.

(PECS -TT/123/12)
2012-2015
Opracowanie systemu monitoringu i prognozowania troposferycznych i jonosferycznych warunków dla potrzeb łączności i zintegrowanie go z ESA.

Dopasowanie polskiego systemu monitoringu i prognozy wybranych elementów pogody kosmicznej do ESA Architecture of Space Weather Situation Awarness (SSA).
Adjusted Matrix of monitoring & prediction of selected Space Weather Elements - contribution to ESA Architecture of Space Situation Awareness (SSA).

(PECS-TT/115/11)
2011-2014
Udział CBK w misji Solar Orbiter w eksperymencie STIX. Zgodnie z harmonogramem, przygotowanie prototypów IDP oraz EGSE, analiza termiczna instrumentów, przygotowanie dokumentacji IDPR.

STIX Faza B Plus.
STIX Spectrometr/Telescope for Solar Mission Phase B.

(PECS – TT/108/11)
2011-2012
Opracowanie symulatora Italian Spring Accelerometer w celu szybkiego przeprowadzania testów urządzenia w symulowanych warunkach otoczenia oraz przy założonych parametrach pracy. Kluczem do realizacji oprogramowania będzie jego modułowość.

Interfejs użytkownika oraz ogólna koncepcja softwerowego symulatora Italian Spring Accelerometer dla misji kosmicznej BepiColombo.
User interface and general topology concept for the software simulator of Italian Spring Accelerometer for BepiColombo mission.

(PECS – TT/103/11)
2011-2013
 

Realizacja fazy C/D i E projektu systemu pozycjonowania MPOI eksperymentu MERTIS w ramach misji BEPI COLOMBO.
Realisation of chase C/D and E of the Project of the MERTIS POInting Unit (MPOI) for BEPI COLOMBO mission.

(PECS – TT/18/08)
2008-2011
 

PSU MXGS/ASIM Phase C/D.
Atmosphere-Space Interactions Monitor (ASIM) Phase C & D.

(PECS podwykonawstwo – TT/65/10)
2010-2013

Wykonanie prototypu "sfery reakcyjnej" w postaci lewituącej w polu magnetycznym kuli, którą można wprawiać w ruch obrotowy w dowolnym kierunku.

Europejski projekt lewitującej Magnetycznie Sfery Reakcyjnej dla Systemów Kontroli Orientacji – ELSA.
European Levitated Spherical Actuator ELSA.

(kontrakt w ramach 7 PR UE – TT/110/11)
2011-2014
Zebranie i analiza danych w zakresie obserwacji naziemnych i pozaatmosferycznych w celu lepszego poznania stanu i procesów fizycznych, zachodzących w przestrzeni kosmicznej.

eHEROES wpływ warunków środowiska kosmicznego na ludzi i automaty.
eHEROES – Environment for Human Exploration and Robotic Experimentation In Space.

(kontrakt w ramach 7 PR UE – TT/109/11)
2012-2015
Analiza istniejących modeli zarządzania dla GMES w obszarze polityki kosmicznej w celu określenia wkładu i rekomendowania odpowiednich scenariusz zarządzania dla tego projektu. Zidentyfikowanie scenariuszy i implementacja opcji uwzględniających bieżącą sytuację GMES i rolę ECSU. Skoordynowane podejście do kwestii dostępu do danych odnośnie bezpieczeństwa.

BRIDGES - tworzenie relacji i współdziałania dla rozwoju GMES dla potrzeb bezpieczeństwa Europy.
BRIDGES –Building Relationships and Interactions to Develop GMES for European Security.

(kontrakt w ramach 7 PR UE – TT/106/11)
2012-2014
Utworzenie bazy danych procesów dla celów eksploracji jonosfery. Jego realizacja udoskonali monitorowanie oraz przewidywanie pogody kosmicznej, oraz wpłynie znacząco na promocję aplikacji GMES i innych nauk stosowanych, powiązanych z badaniem jonosfery. Produkt wyjściowy ma stanowic bazę dostępną dla szerokiego grona naukowców oraz specjalistów pracujących w dziedzinach związanyc z badaniami i eksploracją Kosmosu i najbliższego otoczenia Ziemi.

Tworzenie baz danych procesów dla celów eksploracji jonosfery POPDAT.
PODDAT - Problem-oriented Processing and Database Creation for Ionosphere Exploration.

(kontrakt w ramach 7 PR UE – TT/100/11)
2011-2013
ESPAS tworzy informatyczna infrastruktur e dla udostępnienia obserwacji, wyników modelowania i prognozy warunków panujących w najbliższym otoczeniu Ziemi.

ESPAS Infrastruktura danych z najbliższego otoczenia Ziemi dla e-Science.
ESPAS- Near-Earth Space Data Infrastructure for e-Science.

(kontrakt w ramach 7 PR UE – TT/105/11)
2011-2014
 

Sieć nauczania, badania i zastosowań metod redukcji zagrożeń związanych            z jonosferą.
TRANSMIT – Training Research and Applications Network to Support the Mitigation of Inospheric Threats.

(kontrakt w ramach 7 PR UE – TT/64/10)
2010-2014
Zademonstrowanie korzyści z zastosowania EGNOS na obszarach Europy Wschodniej i przygotowanie lotnictwa cywilnego i dostawców usług z tych obszarów do wykorzystania w przyszłości poprawek systemu. Przygotowanie procedur podejścia do lądowania z wykorzystaniem systemu EGNOS na wybranych lotniskach.

EEGS-2:Poszerzenie systemu EGNOS na wschodnią Europę.
EEGS – EGNOS Extension to Eastern Europe.

(kontrakt w ramach 7PR UE – TT/47.1/11)
2012-2013
 

Budowanie potencjału w obszarze GEO.
GEO Network for Capacity Building.

(kontrakt w ramach 7 PR UE – TT/46/09)
2009-2012
 

geoland2-tworzenie rdzenia operacyjnego GMES - serwisu monitorowania lądu.
geoland2 – towards an operational GMES Land Monitoring Core Service.

(kontrakt w ramach 7 PRUE – TT/31/09)
2008-2012
 

Pełnienie funkcji branżowego punktu kontaktowego w 7 PR UE w latach 2007-2013.

(TT/127/07)
2007-2013
Rozbudowanie zaplecza teledetekcyjnego CBK, co rozszerzy możliwości udziału w projektach i transfer ich wyników do przemysłu.

Rozbudowa zaplecza teledetekcyjnego Centrum Badan Kosmicznych PAN.
Development of remote sensing facilities in Space Research Center of PAS.

(projekt strukturalny w ramach RPOWM – TT/101/11)
2011-2012
 

Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe – PROTEUS.

(projekt strukturalny w ramach POIG – TT/30/09)
2009-2013
 

Prototyp teleskopu Czerenkowa dla obserwatorium CTA - prace projektowe i budowa głównych elementów teleskopu).

(projekt inwestycyjny  - TT/72/11)
2011-2013
 

BRITE: Pierwszy Polski Satelita .
BRITE: First Polish  Scientific  Satellite.

(projekt inwestycyjny  - TT/71/09)
2010-2013
 

Techniczna obsługa stacji EGNOS-RIMS.

(umowa na wieloletnie świadczenie usług – TT/13.2/09)
2009-2013
 

Dostarczanie danych obserwacyjnych GPS, pochodzących ze stacji referencyjnej WLAD znajdującej się we Władysławowie.

(umowa na wieloletnie świadczenie usług – TT/8.4/12)
2012-2012
 

Dostarczanie danych obserwacyjnych GPS, pochodzących ze stacji referencyjnej BOR1 znajdującej się w Borowcu.

(umowa na wieloletnie świadczenie usług – TT/7.4/12)
2012-2012
 

Umowa dotycząca udziału CBK PAN w rosyjskim eksperymencie FOBOS-GRUNT.
Agreement between the  Space Research Institute, IKI RAS, Lavochin Association (LA) and the Space Research Center PAS (SRC) about SRC participation in the Russian Phobos Sample Return (PhSR) space project.

(TT/59/10)
2010-2015
 

Rekonfigurowane, oparte o struktury FPGA, systemy przetwarzania sygnałów wykorzystywane w satelitarnych systemach wysokiej niezawodności.

(indywidualne subsydium badawcze –TT/6.1/11)
2011-2013
Last Updated on Friday, 07 December 2018 11:39
 
BRITE-PL Print E-mail

Strona projektu: http://www.brite-pl.pl

logo_brite_s

 

Satelita będzie polskim udziałem w programie BRITE, stworzonym przez konsorcjum kanadyjsko-austriacko-polskie i ma służyć do obserwacji najjaśniejszych gwiazd w naszej Galaktyce. W ramach podpisanej umowy będą zbudowane 2 satelity: pierwszy powinien być umieszczony na orbicie w 2012 r., natomiast drugi - ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy z MNiSW.

Last Updated on Wednesday, 28 July 2010 11:16
Read more...
 
GMES Print E-mail

Strona Grupy GMES w CBK

Akronim GMES pochodzi od angielskich słów Global Monitoring for Environment and Security, oznaczających Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa.

Jest to inicjatywa, podjęta w końcu lat 90. przez Unię Europejską, która realizowana jest we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Inicjatywa ta ma na celu opracowanie metod monitorowania stanu środowiska z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego. Dane zgromadzone za pomocą satelitów oraz pomiarów naziemnych będą przetwarzane w celu świadczenia usług informacyjnych pozwalających na skuteczniejsze zarządzanie środowiskiem oraz poprawę bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Dzięki tej inicjatywie przewiduje się, że możliwe będzie szybsze i sprawniejsze reagowanie w przypadku katastrof naturalnych, efektywniejsze korzystanie z zasobów naturalnych, lepszy monitoring jakości i czystości wód, powietrza itd.

Last Updated on Monday, 17 May 2010 14:23
Read more...
 
SPEKTROP Print E-mail

spektrop

 

SPEKTROP (Opracowanie obrazująco-spektralnych
systemów przeznaczonych
do zdalnej obserwacji obiektów)

spektrop.cbk.waw.pl

 

 

Last Updated on Tuesday, 07 September 2010 11:34
 
SWEX Print E-mail

swex

 

POLSKI PROJEKT NAZIEMNYCH BADAŃ WALIDACYJNYCH “SWEX” (Soil Water and Energy Exchange) dla misji ESA SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity)

Klimat Ziemi zmienia się skutkiem działalności człowieka. Wolno, jak na skalę jednej generacji, ale szybko i coraz szybciej na skalę kilku. O przyczynie wiemy od niedawna, o kierunku i tempie zmian niewiele. A jest to wiedza niezbędna, jedna z pilniejszych dla ludzkości. Aby ją zdobyć należy obserwować zmiany w skali globalnej, i w miarach odpowiadających nauce i technikom obserwacyjnym. O tempie zmian decyduje globalny obieg wody.

Misja ESA SMOS ma służyć takim badaniom. Ale każda metoda obserwacji zdalnej dostarcza danych spójnych przestrzennie, kosztem wzrostu niepewności w miarach absolutnych. Od 2009, SMOS będzie obserwować wilgotność gleb i zasolenie  oceanów, bo one decydują o tempie wymiany wody z atmosferą, i obiegu wody w cyklu oceanicznym. Te dane muszą być wartościowane pomiarami naziemnymi, też na skalę globalną.

Last Updated on Friday, 14 May 2010 12:19
Read more...
 


Start Research Current Projects
We have 6 guests online
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL