Aktualności

Planetoida 2012 TC4, małe ciało niebieskie o średnicy szacowanej na kilkanaście metrów, została odkryta 4 października 2012 roku w programie badawczym systematycznej i ciągłej obserwacji nieba Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System).

Więcej …
Sukcesy instytutów PAN w konkursach Horyzont 2020 Drukuj Email

Centrum Badań Kosmicznych PAN  znalazło się w gronie instytutów PAN, które sukcesem zakończyły starania o finasowanie badań w ramach konkursu Horyzont 2020 (Twinning).

 

„Rozpowszechnianie doskonałości i poszerzanie uczestnictwa” (ang. Spreading Excellence and Widening Participation) to część programu ramowego Horyzont 2020, który ma być pomocny w zmniejszeniu różnic w zakresie badań i innowacji wśród krajów członkowskich UE, m.in. poprzez poprawę wskaźnika uczestnictwa krajów osiągających słabsze wyniki w konkursach. Umożliwi im to pełne wykorzystanie potencjału utalentowanych naukowców i zapewni maksymalizację korzyści ekonomicznych i społecznych, czerpanych z gospodarki opartej na innowacjach w całej Unii. Ostatnie dwa z takich konkursów zostały ogłoszone latem ubiegłego roku, z terminem składania wniosków do 14 listopada 2019 r. Komisja Europejska przeznaczyła 50 mln EURO na realizację konkursu ERA Chairs oraz blisko 70 mln EURO na sfinansowanie projektów w konkursie Twinning.

W konkursie Twining dofinansowanie w wysokości po 900 tyś. euro uzyskały trzy instytuty PAN, w tym Centrum Badań Kosmicznych PAN. Celem realizowanego w Centrum projektu EOTiST jest rozwój kompetencji Zakładu Obserwacji Ziemi CBK PAN w dziedzinie monitorowania usług ekosystemowych przy użyciu danych satelitarnych. Partnerami projektu są naukowcy z jednostek takich jak CNR (Włochy), CERTH (Grecja) i CREAF (Hiszpania).

Koncepcja usług ekosystemowych wywodzi się z nauk ekonomicznych i wiąże się z pojęciem kapitału naturalnego. Za usługi ekosystemowe uważa się szeroko rozumiane korzyści uzyskiwane przez człowieka ze środowiska, mogą to być usługi zaopatrzeniowe (energia czy produkcja rolna), usługi regulacyjne (pochłanianie CO2 lub ochrona gleby przed erozją) oraz usługi kulturowe (turystyka i rekreacja oraz przestrzeń edukacyjna). „Dzięki danym satelitarnym możemy dostarczać nowych informacji o ekosystemach w sposób ciągły zarówno w przestrzeni jak i czasie, określać dynamikę zmian w nich zachodzących oraz tworzyć modele prognostyczne rozwoju danego terenu. Ma to szczególne znaczenie w zrównoważonym zarządzaniu zasobami” – tak o przewadze nad metodami obserwacji naziemnych mówi dr Edyta Woźniak – koordynatorka projektu w CBK PAN.

Wspólnym dla wszystkich projektów Twinning jest rozwój potencjału i umocnienie doskonałości naukowej danej instytucji oraz zwiększenie jej rozpoznawalności poprzez publikacje w renomowanych czasopismach naukowych oraz udział w międzynarodowych konsorcjach i inicjatywach badawczych.

Bliska współpraca z partnerami projektu pozwoli na poznanie ich praktyk badawczych i warsztatu pracy, a to z kolei pomoże realizującym je instytutom PAN w zwiększeniu skuteczności pozyskiwania funduszy w konkursach międzynarodowych, np. ogłaszanych w ramach  kolejnego programu ramowego Horyzont Europa w obszarze projektów współpracy jak i grantów indywidualnych. Kluczowym będzie tutaj rozwój kompetencji – zarówno pracowników naukowych jak i zespołów wsparcia projektowego – szczególnie w zakresie zarządzania projektami: definiowania zadań, tworzenia strategii i skutecznej ich realizacji. Przewiduje się również, że realizacja projektów pozytywnie wpłynie na zainteresowanie naukowców uczestnictwem w gremiach eksperckich, a tym samym zwiększy ich udział w procesie kreowania zasad  i  polityk związanych z Europejską Przestrzenią Badawczą (ang. ERA – European Research Area).

Tekst na podstawie komunikatu przygotowanego przez Biuro Promocji Nauki PolSCA. Pełna treść komunikatu wraz z opisem innych zwycięskich projektów z PAN: http://polsca.pan.pl/sukcesy-instytutow-pan-w-konkursach-horyzont-2020/

 
Start Aktualności Aktualności Sukcesy instytutów PAN w konkursach Horyzont 2020
Naszą witrynę przegląda teraz 142 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL