Aktualności

17 września br. w Centrum Badań Kosmicznych PAN odbyła się wizytacja Prezydium Delegacji Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej, która od V kadencji Sejmu pracuje na rzecz rozwoju polskiego sektora technik satelitarnych.

Więcej …
Ogłoszenie o dodatkowej/specjalnej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet Drukuj Email

REKRUTACJA SPECJALNA do Szkoły Doktorskiej GEOPLANET na doktoranta stypendystę w programie „Doktorat wdrożeniowy I” MNiSW

Limit miejsc: 1

Szkoła Doktorska GEOPLANET Centrum Badań Kosmicznych PAN ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta - stypendystę w IV edycji programu „Doktorat wdrożeniowy I” -Temat:Wykorzystanie satelitarnych obserwacji Ziemi przez administrację i samorządy w Polsce, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ID wniosku 484772 w systemie OSF, Nr rej. DWD/4/35/2020) pod kierunkiem dr hab. inż. Stanisława Lewińskiego prof. CBK PANCentrum Badań Kosmicznych  Polskiej Akademii Nauk.

Opis Tematu:

Doktorat powinien składać się z dwóch części o charakterze przeglądowym i eksperymentalnym. W pierwszej zostanie przedstawiona analiza wykorzystania danych satelitarnych przez administrację oraz przez samorządy w Polsce. Druga część doktoratu będzie realizowana równolegle i będzie stanowić uzupełnienie pierwszej, doktorant przeprowadzi prace eksperymentalne związane z  maszynowym przetwarzaniem danych satelitarnych w wybranej dziedzinie zastosowań (np. monitoring środowiska, planowanie przestrzenne, zastosowania w rolnictwie, leśnictwie, hydrologii lub w zarządzaniu kryzysowym).

Analiza wykorzystania potencjału danych satelitarnych powinna uwzględniać m.in. kompetencje administracji, bariery formalne i technologiczne ograniczające wykorzystanie obserwacji Ziemi z uwzględnieniem aspektów dostępności, przetwarzania oraz udostępniania danych i wyników ich przetworzeń. Obie części doktoratu powinny odwoływać się do koncepcji budowy pierwszego polskiego satelity obserwacyjnego.

Wyniki doktoratu zostaną przedstawione w formie propozycji mapy drogowej rozwoju obserwacji Ziemi w Polsce.

Dodatkowe informacje

Doktorat realizowany jest na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków, zwanego dalej Komunikatem MNiSW, który określa, że miesięczna kwota stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, wynosi:

 1. 3450,00 zł (brutto) – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (planowo do końca II roku studiów);
 2. 4450,00 zł (brutto) – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (planowo w III I IV roku studiów).

Dodatkowo doktorantowi przysługuje dofinansowanie kosztów wykorzystania przez niego infrastruktury badawczej CBK PAN w celu realizacji doktoratu w wysokości ok. 25 000 zł na każdy rok akademicki.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie, Komunikacie MNiSW oraz Zasadach Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Wymagane dokumenty:

Określone na stronie www.cbk.waw.pl/Studia Doktoranckie

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet. Wzór wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ich ukończeniu.

Uwaga: W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do szkoły doktorskiej.

 1. Wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
 1. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia. Wzór życiorysu
 1. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań naukowych, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Wzór listu motywacyjnego
 1. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego jeżeli kandydat nimi dysponuje.
 1. Co najmniej jeden list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego na temat dotychczasowej działalności naukowej kandydata.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap – ocena przedstawionej dokumentacji

 • osiągnięcia naukowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, zgłoszenia patentowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, czy działalności studenckiej, stypendia naukowe;
 • doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych.

Kandydat musi zdobyć minimum 6 pkt. w I etapie żeby mógł zakwalifikować się do II etapu.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja będzie oceniała

 • wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez instytut (0-3 pkt.);
 • znajomość tematyki wybranej przez kandydata w ramach wybranego tematu badawczego (0-3 pkt.);
 • motywację i predyspozycje do pracy naukowej (0-4 pkt.).

Osoby, które uzyskają w procesie rekrutacji nie więcej niż 10 pkt. nie będą przyjęte do szkoły doktorskiej.

 

U W A G A !!!

Dodatkowo obowiązkowo dokumenty:

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez MNiSW (RODO) na formularzu (załącznik).
 2. Oświadczenie firmy, że w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Kandydat pozostanie albo zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na czas realizacji doktoratu wdrożeniowego oraz że firma wyraża zgodę na jego kształcenie w Szkole Doktorskiej GeoPlanet CBK PAN w ramach programu.
 3. Oświadczenie promotora zobowiązuję się do podjęcia opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej w przypadku podjęcia przez kandydata kształcenia w Szkole Doktorskiej GeoPlanet CBK PAN w roku akademickim 2020/2021. (wzór oświadczenia promotora)

 

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy I” należy składać do dnia 31 sierpnia 2020 roku do godz. 15:00

 • przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby CBK PAN) na adres: Centrum Badań Kosmicznych PAN ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa z dopiskiem „Rekrutacja Doktorat wdrożeniowy”
 • na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia

Dodatkowa informacja:

Wszelkich informacji na temat studiów udziela koordynator studiów doktoranckich prof. Wiesław Macek e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel; 22 49 66 309 lub

sekretariat stadium Monika Kowalczyk email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 22 49 66 236

 

List motywacyjny

Życiorys

REKRUTACJA SPECJALNA do Szkoły Doktorskiej GEOPLANET doktorat wdrożeniowy

Wzór_oświadczenie_promotora

Zał_RODO_MNiSW

 
Start Studia doktoranckie Dokt. Wdrożeniowy
Naszą witrynę przegląda teraz 107 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL