Aktualności

Centrum Badań Kosmicznych PAN weźmie udział w drugiej edycji programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, organizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Więcej …
DRIVER+ Drukuj Email
czwartek, 10 maja 2018 13:21

logo

Celem projektu DRIVER+ jest stworzenie instrumentarium służącego bardziej efektywnemu wdrażaniu możliwości najnowszych technologii do procesów zarządzania kryzysowego w Europie (na różnym szczeblu). Realizacja tak określonego celu służyć będzie wzrostowi sprawności podmiotów ochrony ludności i instytucji zarządzania kryzysowego, szczególnie istotnej w obliczu narastających wyzwań związanych z coraz groźniejszymi konsekwencjami katastrof naturalnych oraz zagrożeń terrorystycznych.

 

Do kwietnia 2020 r. w ramach projektu zostaną opracowane:

1. Paneuropejskie środowisko testowe, stanowiące zespół laboratoriów, w których zainteresowane strony będą mogły współpracować w zakresie testowania i oceny nowych produktów, narzędzi, procesów lub rozwiązań organizacyjnych;

2. Portfolio rozwiązań technicznych i narzędzi w formie bazy wiedzy (zbudowanej w oparciu o wyniki testów ewaluacyjnych projektu) prezentującej kilkadziesiąt różnych rozwiązań (systemów technicznych, ale także nowych koncepcji operacyjnych i procedur działania), które mogą zostać wykorzystane dla zwiększenia sprawności w zarządzaniu kryzysowym w Europie. Portfolio pozwoli również  wszystkim zainteresowanym organizacjom użytkowników na dzielenie się danymi i doświadczeniami z zastosowania swoich rozwiązań po zakończeniu projektu.

Paneuropejskie środowisko testowe będzie wykorzystywało opracowaną w projekcie metodologię przeprowadzania testów najnowszych rozwiązań przydatnych w procesach zarządzania kryzysowego, która zostanie opisana w Przewodniku metodologicznym oraz zaimplementowana w informatycznym Narzędziu instruktażowym.

Ponadto działania projektu służyć będą poszerzaniu wspólnego rozumienia procesu zarządzania kryzysowego w Europie poprzez wzmocnienie ram współpracy. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez stworzenie Wspólnoty ds. Zarządzania Kryzysowego – formy współpracy praktyków ściśle powiązanej i wspierającej inicjatywę Wspólnoty Użytkowników (CoU) DG HOME i Centrum Wiedzy Wspierające Zarządzanie Ryzykiem Katastrof (DRMKC).

Dla ewaluacji zastosowań operacyjnych nowych rozwiązań technicznych dostępnych w DRIVER+ oraz
w celu iteracyjnego doskonalenia Przewodnika metodologicznego, Narzędzia instruktażowego i samego Paneuropejskiego środowiska testowego, zostaną przeprowadzone cztery Testy ewaluacyjne. Scenariusze testów zostaną przygotowane w taki sposób, aby możliwe było sprawdzenie czy rozwiązania techniczne DRIVER+ są w stanie zapełnić aktualne luki w zakresie zarządzania kryzysowego zidentyfikowane przez użytkowników końcowych.

Pod koniec projektu zostanie przeprowadzona Demonstracja końcowa, której celem będzie zaprezentowanie wartości dodanej wyników projektu podczas symulacji zdarzeń wymagających uruchomienia zarządzania kryzysowego na poziomie europejskim (ponadpaństwowym).

Projekt DRIVER+ jest prowadzony przez 41 partnerów reprezentujących instytucje badawczo-rozwojowe i naukowe, praktyków w dziedzinie zarządzania kryzysowego i ratownictwa, organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą humanitarną oraz dostawców technologii z 15 krajów Europy i Izraela. Liderem konsorcjum jest firma ATOS z Hiszpanii, a koordynatorem technicznym holenderska organizacja TNO. CBK PAN pełni rolę lidera jednego z pięciu zadań wyodrębnionych w DRIVER+.

Projekt dofinansowany ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego oraz demonstracji w ramach umowy o dofinansowanie nr 607798.

Projekt współfinansowany ze środków finansowych na naukę w latach 2018-2020 przyznanych
na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

Dalsze informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej http://www.driver-project.eu/

Poprawiony: poniedziałek, 11 marca 2019 18:06
 
Naszą witrynę przegląda teraz 151 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL