Aktualności

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podjęła decyzję o budowie sondy Comet Interceptor, która „zaczai się” na jeszcze nieodkrytą kometę z krańców Układu Słonecznego lub innego systemu planetarnego. Po raz pierwszy w historii ESA kierownikiem jednego z eksperymentów misji będzie naukowiec z Polski.

Więcej …
Regulamin szkoły doktorskiej GeoPlanet Drukuj Email
czwartek, 27 czerwca 2019 13:03

§ 1

Szkołę Doktorską GeoPlanet, zwaną dalej „szkołą doktorską”, prowadzą wspólnie, na podstawie umowy o utworzeniu Szkoły Doktorskiej GeoPlanet, następujące jednostki Polskiej Akademii Nauk: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, Centrum Badań Kosmicznych, Centrum Fizyki Teoretycznej, Instytut Geofizyki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Instytut Nauk Geologicznych, Instytut Oceanologii, zwane dalej „instytutami”. Regulamin niniejszy określa organizację i tok kształcenia w szkole doktorskiej oraz prawa i obowiązki doktorantów, promotorów i koordynatorów kierujących szkołą doktorską na poziomie instytutów, zwanych dalej „koordynatorami”.

§ 2

Szkoła doktorska działa na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018r., poz. 1475 z późn.zm.);
2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) – zwanej dalej Ustawą;
3) umowy o utworzeniu Szkoły Doktorskiej GeoPlanet zawartej pomiędzy instytutami;
4) statutów instytutów;
5) niniejszego regulaminu;
6) innych mających zastosowanie aktów prawnych.

§ 3

1. Szkoła doktorska kształci kandydatów do stopnia naukowego doktora w następujących dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku, nauki fizyczne, astronomia.
2. Kształcenie doktorantów trwa od sześciu do ośmiu semestrów.
3. Rok akademicki rozpoczyna się dnia 1 października każdego roku kalendarzowego.
4. W zależności od terminu przeprowadzonej rekrutacji, przyjęcie do szkoły doktorskiej na dany rok akademicki może nastąpić najwcześniej w dniu jego rozpoczęcia lub później, w jego trakcie, ale nie później niż 1 kwietnia.

§ 4

Warunki i tryb rekrutacji do szkoły doktorskiej określa Regulamin Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.

§ 5

1. Charakter i wymiar zajęć niezbędnych do ukończenia szkoły doktorskiej określa Program kształcenia w Szkole Doktorskiej.
2. Program kształcenia podawany jest do wiadomości za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej i stron internetowych instytutów oraz strony internetowej szkoły doktorskiej co najmniej na pięć miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji do szkoły doktorskiej na dany rok akademicki.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek doktoranta, koordynator może wyrazić zgodę na indywidualny tok kształcenia. W takim przypadku, koordynator, w porozumieniu z promotorem/promotorami i doktorantem, ustala indywidualny program i harmonogram realizacji przez doktoranta zadań niezbędnych do ukończenia szkoły doktorskiej.
4. Efekty kształcenia weryfikowane są na podstawie zaliczeń przedmiotów w formie egzaminów pisemnych, egzaminów ustnych, referatów lub opracowań pisemnych. Forma zaliczeń określona jest w sylabusie przedmiotu.
5. Zaliczenia dokonywane są według następującej skali ocen:

  • 2 – ocena niedostateczna (brak zaliczenia)
  • 3 – ocena dostateczna
  • 3,5 – ocena dostateczna plus
  • 4 – ocena dobra
  • 4,5 – ocena dobra plus
  • 5 – ocena bardzo dobra

6. Za realizację zadań objętych programem doktorantowi przyznawane są punkty zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
7. Warunkiem zaliczenia doktorantowi roku kształcenia w szkole doktorskiej jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów z przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w ustalonym na dany rok akademicki szczegółowym programie kształcenia, zaliczenie seminarium doktoranckiego oraz uzyskanie pozytywnej oceny sprawozdania z działalności naukowej.
8. Doktorant może zostać, na swój wniosek, warunkowo dopuszczony przez koordynatora do podjęcia kształcenia w następnym roku akademickim w przypadku braku zaliczenia jednego z przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w bieżącym roku akademickim albo seminarium doktoranckiego.
9. W przypadku warunkowego dopuszczenia do kształcenia w danym roku akademickim, doktorant zobowiązany jest do uzupełnienia warunku niespełnionego w poprzednim roku. Jeśli z przyczyn niezależnych od doktoranta uzyskanie zaliczenia zaległego przedmiotu obowiązkowego nie jest możliwe, uzupełnienie tego warunku nastąpi w sposób wskazany przez koordynatora.
10. Doktorant nie może powtarzać kształcenia w kolejnym roku akademickim.
11. W połowie okresu kształcenia, a w przypadku gdy kształcenie trwa 6 semestrów w trakcie czwartego semestru, doktorant podlega ocenie śródokresowej zgodnie z art. 202 Ustawy. Podstawą tej oceny, dokonywanej przez trzyosobową komisję powołaną przez dyrektora instytutu, jest pisemne sprawozdanie z postępów w realizacji indywidualnego planu badawczego zaopiniowane przez promotora/promotorów. Elementem oceny śródokresowej może być dodatkowo rozmowa komisji z doktorantem i promotorem/promotorami.
12. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
13. Warunkiem ukończenia szkoły doktorskiej jest realizacja zadań objętych programem kształcenia, w tym uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich zaliczeń przedmiotów obowiązkowych, zaliczenie seminarium doktoranckiego na każdym roku kształcenia w szkole doktorskiej, uzyskanie pozytywnej oceny corocznych sprawozdań okresowych oraz złożenie rozprawy doktorskiej.
14. Osoba, która nie ukończyła szkoły doktorskiej może, na pisemny wniosek, otrzymać zaświadczenie o przebiegu kształcenia w szkole doktorskiej.

§ 6

1. Nadzór nad przebiegiem kształcenia w szkole doktorskiej sprawują rady naukowe poszczególnych instytutów.
2. Rada naukowa instytutu w szczególności opiniuje, na wniosek dyrektora instytutu:
a) kandydata na koordynatora,
b) regulamin szkoły doktorskiej,
c) regulamin rekrutacji do szkoły doktorskiej,
d) program kształcenia w szkole doktorskiej.

§ 7

1. Na poziomie instytutu szkołą doktorską kieruje koordynator powołany przez dyrektora instytutu, po uzyskaniu pozytywnych opinii rady naukowej instytutu oraz właściwego organu samorządu doktorantów.
2. Koordynatorem może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego.
3. Dyrektor instytutu zwraca się do właściwego organu samorządu doktorantów oraz do rady naukowej z wnioskiem o wyrażenie opinii o kandydacie na koordynatora w terminie co najmniej 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku, ale nie dłużej niż do najbliższego posiedzenia rady naukowej instytutu po upływie terminu 14 dni.
4. Niewyrażenie opinii we wskazanym terminie, o którym mowa w ust. 3, uważa się za wyrażenie pozytywnej opinii o kandydacie na koordynatora.
5. W przypadku, gdy warunek uzyskania pozytywnych opinii właściwego organu samorządu doktorantów oraz rady naukowej nie zostanie spełniony w odniesieniu do dwóch wskazanych kolejno kandydatów na koordynatora, dyrektor instytutu powołuje na koordynatora pracownika naukowego spełniającego wymogi, o których mowa w ust. 2, który nie był uprzednio wskazany jako kandydat.
6. Koordynatora odwołuje dyrektor instytutu z inicjatywy własnej albo na wniosek rady naukowej lub właściwego organu samorządu doktorantów.
7. Dyrektor instytutu zwraca się do właściwego organu samorządu doktorantów oraz do rady naukowej o opinię o odwołaniu koordynatora w terminie co najmniej 14 dni od dnia powzięcia takiego zamiaru lub otrzymania wniosku w tej sprawie, ale nie dłużej niż do najbliższego posiedzenia rady naukowej instytutu po upływie terminu 14 dni.

§ 8

Koordynator:
1) ogłasza nabór do szkoły doktorskiej, przeprowadza postępowanie rekrutacyjne w formie konkursu przewodnicząc komisji rekrutacyjnej, przedkłada dyrektorowi instytutu wyniki postępowania rekrutacyjnego, ze wskazaniem potencjalnych promotorów i problematyki prac doktorskich;
2) zatwierdza indywidualny plan badawczy doktoranta;
3) zalicza doktorantom kolejne lata kształcenia w szkole doktorskiej;
4) podejmuje decyzje w sprawach przedłużania okresu kształcenia w szkole doktorskiej;
5) podejmuje decyzje w sprawach skreśleń z listy doktorantów szkoły doktorskiej;
6) powołuje promotora/promotorów doktoranta po uzyskaniu zgody kandydata/kandydatów na promotora/promotorów w ciągu trzech miesięcy od podjęcia kształcenia;
7) czuwa nad przestrzeganiem regulaminu szkoły doktorskiej oraz nad organizacją i realizacją programu kształcenia;
8) dokonuje corocznej oceny realizacji programu kształcenia, stanu zaawansowania badań naukowych i postępu prac w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
9) informuje doktorantów i promotorów o wynikach corocznej oceny postępów ich prac i zaliczeniu lub braku zaliczenia roku kształcenia w szkole doktorskiej;
10) organizuje i prowadzi seminaria doktoranckie, na których doktoranci przedstawiają postępy w realizacji badań;
11) raz w roku przedstawia radzie naukowej sprawozdanie z działalności szkoły doktorskiej.

§ 9

1. Koordynator, na wniosek doktoranta, może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych niezbędnych do przygotowania rozprawy doktorskiej, łącznie nie dłużej niż o 2 lata. Przedłużenie możliwe jest pod warunkiem, że doktorant jest głównym autorem (koordynator może poprosić o udokumentowanie wkładu doktoranta oświadczeniami współautorów) co najmniej jednego recenzowanego artykułu zaakceptowanego do publikacji w czasopiśmie naukowym indeksowanych w bazie Journal Citation Reports i zaklasyfikowanym do dyscypliny naukowej reprezentowanej przez instytut.
2. Koordynator, na wniosek doktoranta, może zawiesić kształcenie w szkole doktorskiej w przypadku czasowej niezdolności do realizacji programu spowodowanej:
1) chorobą doktoranta;
2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do trzeciego roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;
4) innymi odpowiednio uzasadnionymi okolicznościami - łącznie nie dłużej niż na rok.
3. Koordynator, na wniosek doktoranta, dodatkowo zawiesza kształcenie w szkole doktorskiej na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917, z późn. zm.).
4. Wniosek o przedłużenie lub zawieszenie kształcenia w szkole doktorskiej zawiera:
1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku kształcenia w szkole doktorskiej;
2) uzasadnienie;
3) opinię promotora/promotorów;
4) zaktualizowany indywidualny plan badawczy.
5. Do wniosku o zawieszenie kształcenia w szkole doktorskiej doktorant dołącza dokumenty potwierdzające zaistnienie przesłanek opisanych w ust. 2 lub ust. 3.

§ 10

1. Doktorant kształci się w szkole doktorskiej pod nadzorem promotora/promotorów.
2. Promotorem doktoranta może być pracownik naukowy jednostki naukowej, posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, lub uprawnienia równoważne, z zastrzeżeniem § 190 ust. 6 Ustawy, oraz aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat.
3. Promotor, działając zgodnie z programem kształcenia:
1) ustala, wspólnie z doktorantem, indywidualny plan badawczy w ciągu 12 miesięcy od podjęcia kształcenia;
2) wprowadza doktoranta w tematykę rozprawy doktorskiej oraz w odpowiednie metody i techniki badawcze;
3) ustala szczegółowy program kształcenia doktoranta w zakresie merytorycznym na każdy kolejny rok kształcenia w szkole doktorskiej i kontroluje jego przebieg;
4) pomaga doktorantowi w uzyskaniu środków finansowych niezbędnych do przygotowania rozprawy doktorskiej (granty NCN, finansowanie statutowe, inne źródła);
5) czuwa nad postępem prac doktoranta i prezentacją wyników;
6) przedkłada koordynatorowi ocenę postępów badań naukowych i realizacji programu kształcenia doktoranta przed końcem każdego roku akademickiego;
7) opiniuje wniosek doktoranta o przedłużenie okresu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku określonym w § 9 ust. 1;
8) uczęszcza na seminaria doktoranckie, na których jej/jego doktorant wygłasza referaty.
4. W ciągu 12 miesięcy od podjęcia kształcenia, doktorant przedstawia koordynatorowi, uzgodniony z promotorem/promotorami indywidualny plan badawczy, zawierający w szczególności harmonogram przygotowania i planowany termin złożenia rozprawy doktorskiej.
5. W uzasadnionych przypadkach doktorant, w porozumieniu z promotorem/promotorami, może wystąpić do koordynatora z wnioskiem o zmianę tematyki badań i indywidualnego
planu badawczego. Wniosek musi zawierać uzasadnienie i należy złożyć go przed terminem oceny śródokresowej.
6. Dyrektor instytutu może odwołać promotora na wniosek koordynatora lub doktoranta. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Promotorowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji dyrektora do rady naukowej instytutu. W przypadku zmiany promotora, nowy promotor powoływany jest przez koordynatora po uzyskaniu zgody kandydata na promotora.

§ 11

Doktorant jest uprawniony do:
1) uczestnictwa w życiu naukowym instytutów tworzących szkołę doktorską;
2) korzystania z bibliotek i czytelni instytutów tworzących szkołę doktorską;
3) otrzymywania stypendium doktoranckiego na zasadach regulowanych Ustawą;
4) przedłużania i zawieszania kształcenia w szkole doktorskiej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
5) korzystania z przerwy wypoczynkowej w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni rocznie. Wniosek o urlop zatwierdzony przez promotora doktorant składa do koordynatora;
6) odbywania staży naukowych i prowadzenia badań w innych krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, za zgodą koordynatora, po pozytywnym zaopiniowaniu przez promotora/promotorów. Okres stażu za zgodą koordynatora może zostać wliczony do okresu kształcenia w szkole doktorskiej. Zaliczone podczas stażu zajęcia uwzględniane są przy ocenie realizacji programu kształcenia;
7) korzystania przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej z opieki naukowej i wsparcia w pracy badawczej, ze strony promotora/promotorów;
8) odwoływania się od decyzji koordynatora do dyrektora instytutu, którego decyzje są ostateczne.

§ 12

1. Ogólne obowiązki i uprawnienia doktorantów określają przepisy wymienione w § 2 oraz § 11 niniejszego regulaminu. W szczególności doktoranci obowiązani są do:
1) prowadzenia badań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej;
2) kształcenia się pod opieką i według wskazań promotora/promotorów i według ustalonego programu kształcenia;
3) uczestniczenia w zajęciach wymienionych w programie kształcenia;
4) zaliczenia każdego roku kształcenia w szkole doktorskiej zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie i programie kształcenia;
5) przestrzegania terminów przygotowania rozprawy doktorskiej ujętych w indywidualnym planie badawczym oraz określonych w niniejszym regulaminie i innych przepisach;
6) składania koordynatorowi przed końcem roku akademickiego sprawozdań z wykonanych prac;
7) wygłaszania referatów sprawozdawczych ze stanu zaawansowania i wyników badań na seminarium doktoranckim;
8) publikowania wyników badań w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Journal Citation Reports;
9) przedkładania koordynatorowi, zaakceptowanych przez promotora, wniosków o urlop w wymiarze do 8 tygodni rocznie oraz zwolnień lekarskich;
10) niezwłocznego informowania koordynatora i promotora/promotorów o zmianie danych osobowych, w tym adresu korespondencyjnego. Niepoinformowanie o zmianie adresu oznacza, że korespondencja wysyłana na dotychczasowy adres zostanie uznana za doręczoną prawidłowo;
11) przestrzegania pozostałych przepisów obowiązujących w instytucie, w tym dotyczących ochrony własności intelektualnej, informacji niejawnych i knowhow.
2. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.
3. Doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta za opłatą zgodną z obowiązującymi przepisami .
4. Publikacje doktoranta związane z rozprawą doktorską, samodzielne lub współautorskie, muszą wskazywać instytut w którym jest afiliowany, jako miejsce ich
powstania.

§ 13

1. Doktorant zostaje skreślony z listy doktorantów w przypadku:
1) negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
2) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;
3) rezygnacji z kształcenia złożonej koordynatorowi w formie pisemnej.
2. Doktorant może zostać skreślony z listy doktorantów w przypadku:
1) niewypełniania obowiązków wynikających ze ślubowania bądź niniejszego regulaminu;
2) niewykonania obowiązków wynikających z programu kształcenia, w szczególności opisanych w § 5 ust. 7, 8 i 9;
3) niezadowalających postępów w realizacji indywidualnego planu badawczego;
4) niezadowalających postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
3. Skreślenie następuje na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez koordynatora z upoważnienia dyrektora instytutu.
4. Od decyzji koordynatora o skreśleniu, przysługuje doktorantowi odwołanie do dyrektora instytutu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja dyrektora instytutu jest ostateczna.
5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4, wystarcza nadanie odwołania w formie przesyłki poleconej za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego.

§ 14

Przebieg kształcenia doktoranta dokumentowany jest w karcie przebiegu kształcenia, której wzór stanowi załącznik do programu kształcenia w Szkole Doktorskiej GeoPlanet.

§ 15

1. Doktoranci tworzą samorząd doktorantów w każdym z instytutów tworzących szkołę doktorską.
2. Organy samorządu doktorantów są reprezentantem ogółu doktorantów.


§ 16

1. W sprawach nieobjętych ustaleniami niniejszego regulaminu i nieujętych w podanych w § 2 aktach prawnych rozstrzyga dyrektor instytutu.

2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z początkiem roku akademickiego 2019/2020.

Poprawiony: czwartek, 27 czerwca 2019 16:54
 
Start Regulamin szkoły doktorskiej
Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL