Aktualności

23 stycznia 2019 roku została powołana do życia Szkoła Doktorska GeoPlanet. W jej skład wchodzi siedem instytutów Polskiej Akademii Nauki, w tym Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN).

Więcej …
Regulamin rekrutacji Drukuj Email
czwartek, 27 czerwca 2019 13:04

Regulamin Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet

§ 1


1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet, zwanej dalej „szkołą doktorską”, odbywa się w drodze konkursu.
2. Rekrutacja odbywa się w miarę wolnych miejsc na podstawie ogłoszenia o otwarciu konkursu. Każda z jednostek PAN tworzących szkołę doktorską, zwana dalej instytutem, przeprowadza rekrutację na swoje potrzeby w dyscyplinie, którą reprezentuje.
3. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.
4. W konkursie może wziąć udział osoba nie posiadająca kwalifikacji opisanych w ust. 3, jednak musi je uzyskać przed rozpoczęciem kształcenia w szkole doktorskiej.
5. W wyjątkowych przypadkach, do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r., zwanej dalej „ustawą” oraz osoba będąca beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.
6. Zgłoszenia kandydatur do szkoły doktorskiej są przyjmowane przez poszczególne instytuty w trybie wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

§ 2

W procesie rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do szkoły doktorskiej.
3. Wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
4. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia.
5. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.
6. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego jeżeli kandydat nimi dysponuje.
7. Co najmniej jeden list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego na temat dotychczasowej działalności naukowej kandydata.

§ 3

1. Decyzje w sprawie przyjęcia do szkoły doktorskiej podejmują dyrektorzy instytutów na podstawie rekomendacji komisji rekrutacyjnych.
2. Komisje rekrutacyjne są powoływane przez dyrektorów instytutów do każdego konkursu osobno. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest koordynator kierujący szkołą doktorską w danym instytucie.
3. Ogłoszenia o prowadzonej rekrutacji podawane są do informacji publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i opublikowanie na stronie internetowej danego instytutu oraz na stronie szkoły doktorskiej, na co najmniej miesiąc przed terminem składania wniosków o przyjęcie do szkoły.
4. Ogłoszenie o rekrutacji zawiera co najmniej:
a) informację o proponowanej tematyce i potencjalnych promotorach pracy doktorskiej;
b) termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń;
c) informacje o sposobie rejestracji kandydatów;
d) wymagania formalne dla kandydatów;
e) termin rozstrzygnięcia konkursu.
5. Przed złożeniem aplikacji kandydat powinien nawiązać kontakt z potencjalnym promotorem/promotorami.

§ 4

1. Rekrutacja przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie komisja rekrutacyjna dokonuje oceny złożonych przez kandydatów aplikacji. W drugim etapie komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne, które mogą odbywać się w języku angielskim.
2. W przypadku aplikacji niespełniających wymogów formalnych kandydaci wzywani są do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni od dnia wysłania powiadomienia. Po tym czasie aplikacje niekompletne zostają odrzucone, o czym kandydaci zostają poinformowani. W przypadku odrzucenia wszystkich kandydatur, termin przyjmowania zgłoszeń może zostać przedłużony.
3. W pierwszym etapie komisja rekrutacyjna ocenia złożone aplikacje uwzględniając:
a) osiągnięcia naukowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, zgłoszenia patentowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych czy działalności studenckiej, stypendia naukowe;
b) doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych.
4. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostają osoby, których aplikacje uzyskały w pierwszym etapie rekrutacji największą liczbę punktów, ale nie mniej niż 6. W przypadku, gdy żadna z aplikacji nie uzyskała co najmniej 6 punktów, termin przyjmowania zgłoszeń może zostać przedłużony.
5. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna ocenia:
a) wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez dany instytut,
w której kandydat chce podjąć kształcenie (0-3 pkt.);
b) znajomość tematyki wymienionej w ogłoszeniu o rekrutacji (0-3 pkt.);
c) motywację i predyspozycje do pracy naukowej (0-4 pkt.).
6. Do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna może zaprosić potencjalnego promotora/promotorów kandydata.
7. Na podstawie sumy punktów z oceny aplikacji w pierwszym i oceny rozmowy kwalifikacyjnej w drugim etapie, tworzona jest lista rankingowa kandydatów.
8. Osoby, które uzyskały w sumie nie więcej niż 10 punktów nie mogą zostać przyjęte do szkoły doktorskiej. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał w sumie więcej niż 10 punktów, termin przyjmowania zgłoszeń może zostać przedłużony.
9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
10. Instytut informuje kandydatów o wynikach rekrutacji w ciągu 14 dni od daty ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej.
11. Od decyzji komisji rekrutacyjnej zainteresowanemu przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do komisji w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników
rekrutacji.
12. Od decyzji komisji rekrutacyjnej wydanej w trybie określonym w ust. 11 zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania do dyrektora instytutu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji. Podstawą odwołania może być wyłącznie naruszenie warunków lub trybu rekrutacji określonych w niniejszym regulaminie. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

Poprawiony: piątek, 28 czerwca 2019 14:56
 
Start Regulamin rekrutacji
Naszą witrynę przegląda teraz 86 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL