Aktualności

W dniach 18 - 20 lutego br. w Brukseli odbyła się konferencja podsumowująca europejski projekt DRIVER+. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 specjalistów z dziedziny zarządzania kryzysowego, naukowców, dostawców zaawansowanych rozwiązań technicznych oraz decydentów z Komisji Europejskiej i przedstawicieli państw członkowskich.

Więcej …
Proogram kształcenia Drukuj Email
czwartek, 27 czerwca 2019 13:05

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej GeoPlanet

1. W ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej GeoPlanet doktorant zobowiązany jest do:

1.1. Realizacji indywidualnego planu badawczego uzgodnionego wspólnie z promotorem;

1.2. Uzyskania co najmniej 35 punktów ECTS uczestnicząc w wykładach, warsztatach, ćwiczeniach i praktykach organizowanych przez szkołę doktorską oraz, za zgodą promotora, poza szkołą, realizując badania naukowe a także prowadząc działalność dydaktyczną i popularyzatorską.

2. Doktorant jest zobowiązany do zaliczenia co najmniej jednego przedmiotu z bloku przedmiotów ogólnych wymienionych w punkcie 2.1., oraz co najmniej jednego przedmiotu z bloku “GeoPlanet” opisanego w punkcie 2.2., z wyłączeniem przedmiotu realizowanego w Instytucie, w którym doktorant jest afiliowany.

2.1. Przedmioty interdyscyplinarne, ogólne:- „ABC naukowca: Jak skutecznie aplikować o finansowanie projektów badawczych oraz prezentować i publikować wyniki badań naukowych” – 4 pkt. ECTS,- „Zaawansowane metody statystyczne w badaniach naukowych” – 3 pkt. ECTS,- „Filozofia nauki” – 2 pkt. ECTS.

2.2. Przedmioty interdyscyplinarne “GeoPlanet”. Każdy z Instytutów tworzących szkołędoktorską będzie oferował co najmniej jeden wykład w wymiarze 3 pkt. ECTS, o charakterze przeglądowym, prezentujący wyniki badań w dyscyplinie reprezentowanej w Instytucie.

2.3. Wykłady wymienione w punktach 2.1. oraz 2.2. organizowane są przez szkołę doktorską i tworzące ją Instytuty nie rzadziej niż raz na dwa lata każdy. Katalog przedmiotów ogólnych zpunktu 2.1. jest otwarty. Lista wykładów realizowanych w danym roku akademickim wraz z syllabusem będzie udostępniana na stronie internetowej szkoły na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. Szkoła doktorska zapewni studentom możliwość udziału w zajęciach poprzez łącza wideo-konferencyjne.

3. Doktorant jest zobowiązany do uzyskania co najmniej 17 punktów ECTS w ramach bloku zajęć fakultatywnych dobieranych indywidualnie i odpowiednio do tematyki i zakresu pracy doktorskiej w porozumieniu z promotorem. Możliwe zajęcia fakultatywne oraz inne formy aktywności doktoranta, za które przyznawane są punkty ECTS, to:

3.1. Wykłady monograficzne, ćwiczenia oraz praktyki specjalizacyjne (min. 10 punktów ECTS w toku studiów) – wybierane z oferty Instytutów tworzących szkołę doktorską lub, za zgodą promotora, z oferty innych jednostek w kraju i za granicą (w tym, za zgodą koordynatora, e-wykłady). Zaliczenie wykładu lub ćwiczeń prowadzonych poza szkołą doktorską jest dokonywane przez koordynatora.

3.2. Indywidualne zajęcia specjalizacyjne (maks. 2 pkt. ECTS rocznie, maks. 8 pkt. ECTS wtoku studiów) – prowadzone przez promotora lub wskazanych przez niego specjalistów w postaci indywidualnego szkolenia, mające na celu zapoznanie doktoranta z metodyką prac badawczych, które mają być wykorzystane w badaniach doktorskich.

3.3. Przygotowanie manuskryptu artykułu – opublikowanego w czasopiśmie indeksowanym w bazie Journal Citation Reports, którego student jest głównym autorem (koordynator może poprosić o udokumentowanie wkładu doktoranta oświadczeniami współautorów; 3 pkt. ECTS/artykuł).

3.4. Uzyskanie grantu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych agencji finansujących badania naukowe (2 pkt. ECTS).

3.5. Zgłoszenie patentowe związane z prowadzonymi badaniami naukowymi (2 pkt. ECTS).

3.6. Wygłoszenie referatu lub zaprezentowanie posteru na konferencji międzynarodowej (min. 1 pkt ECTS; 1 pkt ECTS/referat, 0,5 pkt. ECTS/poster; najwyżej 5 pkt. ECTS wtoku studiów) lub wygłoszenie referatu na konferencji krajowej (0.25 pkt. ECTS, maksymalnie 0,5 pkt. ECTS w toku studiów).

3.7. Działalność dydaktyczna (maks. 4 pkt. ECTS w toku studiów) może być wykonanaprzez doktoranta w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych (wymiar punktów ECTS ustalany przez koordynatora).

3.8. Przygotowanie i wygłoszenie seminarium doktoranckiego (obowiązkowo raz w roku,0.5 ECTS) lub innego seminarium prezentującego wyniki badań w instytucie w kraju lub za granicą (0.5 pkt ECTS; maksymalnie 2 pkt. ECTS w toku studiów).

3.9. Uczestnictwo w szkole naukowej, warsztatach i szkoleniach specjalistycznych w kraju lub za granicą (1 pkt ECTS za każdy tydzień, maksymalnie 6 ECTS w całym toku studiów).

3.10. Działalność popularnonaukowa (min. 1, maks. 4 pkt. ECTS w toku studiów) – wykonywana przez udział w organizacji i przeprowadzeniu imprez popularnonaukowych (np. w ramach pikników i festiwali nauki, Nocy Muzeów itp.; 0.5pkt. ECTS za każde 10 godzin), przygotowanie i wygłoszenie wykładu lub pokazu popularnonaukowego (1 pkt ECTS) lub przygotowanie i opublikowanie artykułu popularnonaukowego (1 pkt ECTS).

4. Szczegółowa lista wykładów monograficznych, warsztatów, ćwiczeń, praktyk i innych zajęć organizowanych w Instytutach tworzących szkołę doktorską w danym roku akademickim, w szczególności zajęć wymienionych w punkcie 3.1., wraz z odpowiadającym im wymiarem punktów ECTS, udostępniana jest na stronie internetowej szkoły na conajmniej miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego.

5. Realizację programu kształcenia doktorant dokumentuje w Karcie Przebiegu Kształcenia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego programu.

Poprawiony: środa, 07 sierpnia 2019 11:49
 
Start Program kształcenia
Naszą witrynę przegląda teraz 79 gości 
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostepnym na licencji GNU GPL